Wéi all Joer haaten d'Bouschéisser Esch-Uelzecht och dëst Joer hier Généralversammelung, an daat um Bierg am Clubhaus, a Schéissstand. Dën Bilan Sportif 2013 ass ganz positiv augefaal, an daat souwuel un der unzuel fun dën Tireuren ëwéi mam Erfolleg.

Dën Henri HINTERSCHEID fun dët Gemeng Esch war och präsent an huet de Club gelueft, souwuel fir d'Zesummenaarbecht mat der Gement an sengen Festivitéiten esou wéi och dëm BE seng Resultaater.

CAW_4472

CAW_4492

Dë Comité war vollzähleg an huet d'Generalversammelung oofgehaalen.

CAW_4486

...an d'Sportler 2014 sin gëéiert gin....

CAW_4512

1369677616-les-dalton

4 nei Comitésmemberen, dën Néckel, dën Ady, dën David an Edy ......

CAW_4557

An hei de Comité fir 2014

CAW_4559